PlayOK
игры онлайнтурниры
25528 игроков онлайн

турнир #8662903 (шашки)

2020-05-16 10:00 (1:54) - 9р, 5м+3с - организатор: kuzbassopen9

# пользователь Σ 123456789
1. suharik  9.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2. antonkarpov  6.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 
3. misler  6.5   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 
4. ol05  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 
5. michalych  6.0   1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 
6. salnikov2012  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 
7. filko  5.5   1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 
8. rabadjid2012  5.5   1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 
9. ivan29  5.5   1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
10. zarina2013  5.5   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
11. smelovdmitrii  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
12. belik2008  5.0   1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 
13. aidar1  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 
14. dima2013  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
15. melnikovradom  5.0   0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 
16. adel2012  5.0   0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
17. polina2013  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
18. vasyakazakova  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 
19. timaastapov  5.0   0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 bye 
20. yandrei  4.5   0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
21. ersbugaev2012  4.5   0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
22. kv54  4.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
23. ydartseva  4.0   0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
24. yuzhaninav  4.0   0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 
25. serikovalera  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
26. ambarova  4.0   0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
27. pavelv  4.0   0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
28. arseniypetrov  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 
29. makarenkopg  3.5   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 bye 0.0 
30. iskakova  3.5   bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
31. artemii2012  3.5   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
32. shado  3.0   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
33. ponomarev  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
34. arseniyi  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
35. amina14  3.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 
36. novshel2016  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 
37. landyshka  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact