PlayOK
игры онлайнтурниры
11102 игроков онлайн

турнир #8674358 (шашки)

2020-06-01 10:00 (2:05) - 9р, 5м+3с - организатор: kuzbassopen9

# пользователь Σ 123456789
1. alexeys  8.0   1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 
2. smelovdmitrii  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
3. yarikpro  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
4. kulakov  7.0   1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
5. nikolostep  6.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 
6. mikhailchik  6.5   1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
7. timaastapov  6.5   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
8. zkristina2012  6.5   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 
9. kazantsevd12  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
10. varfolomeevae  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
11. damirzh  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
12. rodgor  6.0   1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
13. churilinm  6.0   0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
14. danielzhu  6.0   0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
15. artyz22  5.5   1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
16. dima2013  5.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
17. fyodor10  5.5   0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
18. misler  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 
19. alesja  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
20. ol05  5.5   1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
21. ivan29  5.5   1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
22. fazylovao  5.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
23. filko  5.5   0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
24. leolev  5.0   1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
25. uvarov1  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
26. arinasekach  5.0   1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 
27. zxc555  5.0   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 
28. spirkovaalice  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
29. melnikovradom  5.0   1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
30. andreevakira  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
31. sarguchok13  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
32. zaitzevajana  4.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
33. kat1y  4.5   1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 
34. banan12  4.5   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
35. goryaynovad  4.5   0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
36. yuzhaninav  4.5   1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
37. kv54  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
38. mishaku  4.5   0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
39. polina2013  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 
40. tuyaara2013  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
41. shanyginigor  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
42. pavelv  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 
43. oles9  4.5   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
44. ambarova  4.5   0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
45. andrey12  4.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
46. ersbugaev2012  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
47. vasilisazav  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
48. serikovalera  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
49. juliakor11  4.0   0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
50. kamila2012  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
51. melnikov13  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
52. maxm  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
53. annakras  3.5   0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
54. pustylnik  3.5   0.0 bye 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
55. timur12hang  3.5   0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
56. markelkin  3.5   0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
57. iskakova  3.5   bye 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 
58. ipetrov  3.5   0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 
59. w1z  3.5   0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
60. daniadj  3.5   0.0 0.0 bye 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 
61. dimanaum  3.5   0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
62. solomennikd  3.0   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
63. nubik2014  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
64. konovalovaa  3.0   0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
65. kalyaginrodya  3.0   0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 bye 
66. novotorgenov  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
67. yana14hang  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
68. makarenkopg  3.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 
69. evaisakova1  3.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 
70. sivseversan  2.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
71. tasya  2.5   0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
72. margaritashka  2.5   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
73. anastasia101  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - bye 0.0 
74. zelver  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 
75. georgekuzmin  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact