PlayOK
игры онлайнтурниры
19727 игроков онлайн

турнир #8674628 (шашки 100)

2020-06-01 10:00 (2:35) - 9р, 5м+3с - организатор: fshr1

# пользователь = 123456789
1. kolmisha  8.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
2. azaliya2112  6.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 
3. myasnikovilya  6.5   1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
4. mozeyko  6.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 
5. arb2012  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
6. puma2012  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
7. platon2012  5.5   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
8. myasnikovivan  5.5   0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
9. oleg12hang  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
10. erchim  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
11. mglinecilia  5.0   0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
12. golovtsovavi  4.5   0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
13. annashchet  4.5   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 
14. alenakostik  4.5   1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 
15. annakosareva  4.5   0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
16. zhabinvlad7  4.5   1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
17. shevkunova  4.5   bye 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
18. zarina2013  4.5   0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
19. popovanyur  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20. rabadjid2012  4.0   1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 
21. salnikov2012  4.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
22. narik  4.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
23. bulatsinitsyn  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 
24. edinorojka06  3.5   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
25. ajtasiv2013  3.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 bye 0.0 
26. vikayak  3.5   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 bye 
27. pasha2013  2.5   0.0 bye 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
28. kseniya1807  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - 0.0 
29. qwe2012  1.5   0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - 0.0 

feedback | contact