PlayOK
игры онлайнтурниры
22073 игроков онлайн

турнир #8732383 (шашки 100)

2020-10-06 18:00 (2:27) - 9р, 5м+3с - организатор: stni

# пользователь Σ 123456789
1. maksvolkov  8.0   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
2. ufa2020  7.0   1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 
3. loxem4  6.5   1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
4. mavani  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 
5. yaniskander  5.5   1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 
6. synyavskiyily  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 
7. vasilevdaniil  5.5   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
8. eh4566  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 
9. vekovshchina  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
10. romannpetrov  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 1.0 1.0 
11. amariseni  4.5   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 
12. molokovartem  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
13. anfisa11  4.5   0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 
14. gordinho21  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
15. apn1308  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
16. yachmenkov  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 
17. sergeiegorov  4.0   0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
18. zaitzevajana  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 
19. vanyakotov  4.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
20. mary0112  3.5   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
21. diana2011  2.5   0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 
22. maxsharonov20  2.5   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 
23. darinazar  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact