PlayOK
игры онлайнтурниры
22049 игроков онлайн

турнир #8747231 (шашки 100)

2020-11-05 18:00 (2:29) - 9р, 5м+3с - организатор: stni

# пользователь Σ 123456789
1. ufa2020  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 
2. dar09  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 
3. annabrjansk  6.5   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
4. yaniskander  6.5   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
5. timur  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
6. cfhjd25  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
7. saydamstr  5.5   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 
8. tanyamarie19  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
9. synyavskiyevg  5.5   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 
10. mavani  5.0   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
11. vasilevdaniil  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
12. synyavskiyily  5.0   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
13. dimaer  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
14. asa08  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 
15. lyuzenkov  4.5   1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
16. apn1308  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
17. asuslenkov  4.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
18. amariseni  4.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
19. ivo10  4.5   0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
20. sergeiegorov  4.5   0.0 0.0 bye 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
21. ivan53  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 
22. yachmenkov  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
23. katyaor  4.0   0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
24. fazylovao  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 
25. rodgor  3.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 bye 0.0 
26. maxsharonov29  3.5   0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 
27. visvaldis  3.0   0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
28. chernova  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 
29. lantseva  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 
30. ustzxcv  2.5   0.0 0.0 0.0 bye 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 
31. yachmenkova11  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact