PlayOK
игры онлайнтурниры
20119 игроков онлайн

турнир #8747232 (шашки)

2020-11-04 19:00 (1:19) - 9р, 3м+2с - организатор: stni

# пользователь Σ 123456789
1. kraynozloy  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 
2. kkn2670  7.0   1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 
3. ufa2020  7.0   0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 
4. maksvolkov  6.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 
5. bakhiqriqori  6.5   1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 
6. cfhjd25  6.0   1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
7. stni  6.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 
8. km052  6.0   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 
9. vik1968  6.0   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 
10. ballak  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 
11. mishindanila  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 
12. makarenkogk  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
13. shirobokovam  6.0   1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 
14. medvedeva1991  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
15. dimabat2  5.5   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
16. apn1308  5.5   1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
17. dashamaksi  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 
18. vorobyev09  5.5   0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
19. ludasmirnova5  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 
20. ivo10  5.5   0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
21. grig7  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
22. lisarub  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
23. volod25  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
24. rodgor  5.0   0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
25. vos1803  5.0   0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 
26. olevale  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
27. asa08  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
28. asuslenkov  4.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
29. vasiliy  4.5   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
30. maksim34  4.5   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 
31. chuchkov2009  4.5   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
32. korgitop  4.5   0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
33. timyr2011  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
34. polyakovaanna  4.5   0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
35. gritsaysofia  4.5   1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 
36. bigdeall  4.5   0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
37. ilays  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
38. zaitzevajana  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
39. yachmenkov  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
40. seven8  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
41. deminaleshka  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
42. matveysudom  4.0   0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 
43. lis2020  4.0   0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
44. dimavoron  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 
45. dimonshik  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
46. pavelkuv  4.0   0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
47. kjlsuby61  3.5   1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
48. timstig  3.5   0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 
49. shoo8002  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
50. makc14  3.0   bye 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
51. olgatem  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
52. rubez  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
53. nalsur  3.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
54. ribkin  3.0   0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 bye 
55. makarenkoag  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 
56. w1z  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 
57. makarenkopg  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 
58. lvanlebedkin  2.5   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 
59. alexeyburin  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
60. timur243  2.0   0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 
61. natnik  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact