PlayOK
игры онлайнтурниры
22147 игроков онлайн

турнир #8749651 (шашки 100)

2020-11-10 18:00 (2:36) - 7р, 7м+5с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. ufa2020  6.0   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 
2. mavani  6.0   1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 
3. yaniskander  5.5   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 
4. victorzvezdin  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
5. mishindanila  4.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
6. alexei10  4.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
7. cfhjd25  4.0   1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 
8. synyavskiyevg  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 
9. kakoc5426  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
10. synyavskiyily  4.0   1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 
11. amariseni  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
12. apn1308  4.0   1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
13. zojauvacana05  3.5   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
14. baidam  3.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
15. rodgor  3.5   0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 bye 
16. mrr12  3.5   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
17. loxem4  3.0   1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 
18. asa08  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
19. sergeiegorov  3.0   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 
20. maxsharonrov2  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
21. lantseva  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 
22. ivanovgleb  2.0   0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
23. antonbar  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 
24. yachmenkov  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 
25. yachmenkova11  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact