PlayOK
игры онлайнтурниры
22838 игроков онлайн

турнир #8752162 (шашки 100)

2020-11-17 18:00 (2:42) - 7р, 10м+2с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. maksvolkov  6.0   1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
2. ufa2020  5.5   1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 
3. yaniskander  5.0   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
4. amariseni  5.0   1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 
5. victorzvezdin  4.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
6. mavani  4.5   1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 
7. zojauvacana05  4.5   1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 
8. asa08  4.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 
9. loxem4  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
10. synyavskiyily  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
11. myasnikovaolg  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 
12. mishindanila  4.0   0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 
13. zaitzevajana  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
14. zagrilya2011  4.0   0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 
15. synyavskiyevg  3.5   1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 
16. kakoc5426  3.5   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 
17. apn1308  3.5   1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 
18. ivan53  3.0   0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
19. cfhjd25  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
20. savva2010  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 
21. rodgor  2.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
22. chernova  2.5   bye 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
23. maxkorobov2  2.5   0.0 0.0 0.5 0.0 bye 1.0 0.0 
24. bentivi  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
25. romannpetrov  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26. daniilrozhkov  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 bye 
27. lizarozhkova  1.5   0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 bye 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact