PlayOK
игры онлайнтурниры
9248 игроков онлайн

турнир #8765400 (шашки)

2020-12-07 19:00 (1:53) - 9р, 5м+2с - организатор: stni

# пользователь Σ 123456789
1. victorzvezdin  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. synyavskiyily  7.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
3. ufa2020  6.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5 
4. angel3  6.5   0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
5. synyavskiyevg  6.0   1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.0 
6. rais78  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
7. pomahb  6.0   0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
8. cfhjd25  6.0   0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
9. vladimir152  6.0   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
10. vasiliy  6.0   0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  0.5  1.0 
11. makarenkogk  6.0   0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0 
12. skat33  5.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  0.0 
13. medvedeva1991  5.5   1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
14. mix1950  5.5   1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5 
15. timstig  5.5   0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.5  1.0 
16. grig7  5.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
17. apn1308  5.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
18. mishindanila  5.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5 
19. volod25  5.0   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
20. matvei23  5.0   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
21. asuslenkov  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
22. ap8698  5.0   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
23. marselzlat  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
24. ballak  4.5   1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0 
25. chuchkov2009  4.5   0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
26. aoz5  4.5   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0 
27. vorobyev09  4.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5 
28. lisarub  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
29. savva2010  4.5   0.5  0.5  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
30. kat1y  4.5   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
31. fazylovao  4.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0 
32. romanart  4.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
33. zaitzevajana  4.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
34. lis2020  4.5   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
35. kakoc5426  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
36. melnikovradom  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
37. anastasija10  4.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
38. rubez  4.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
39. werty996  3.5   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0 
40. dimonshik  3.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
41. nadya11  3.5   0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  bye 
42. nikitka2012  3.5   0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
43. maksim34  3.5   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
44. rodgor  3.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
45. makarenkopg  3.5   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  bye  0.0  1.0 
46. pavelkuv  3.5   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  bye  0.5  1.0  0.5 
47. zagrilya2011  3.0   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  bye  0.0 
48. makarenkoag  3.0   bye  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
49. ramil  2.5   0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  - 
50. yannurovaamir  2.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
51. matvey15  2.0   0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  - 
52. pilot237  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
53. zabotinkolya  1.5   0.0  0.0  0.5  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact