PlayOK
игры онлайнтурниры
9983 игроков онлайн

турнир #8777497 (шашки)

2020-12-23 19:00 (2:02) - 7р, 7м+5с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. victorzvezdin  6.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. vos1803  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5 
3. makarenkogk  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
4. marselzlat  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
5. aoz5  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
6. synyavskiyily  4.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
7. synyavskiyevg  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
8. ballack  4.5   1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
9. grig7  4.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
10. vorobyev09  4.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
11. km052  4.0   1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0 
12. matveysudom  4.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
13. zdd  4.0   1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0 
14. apn1308  4.0   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
15. savva2010  4.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  0.5 
16. lisarub  4.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
17. asuslenkov  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
18. rubez  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
19. novshel2016  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
20. melnikovradom  4.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0 
21. cfhjd25  3.5   1.0  0.5  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0 
22. kakoc5426  3.5   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
23. rostislavm  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
24. werty996  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
25. maxsharonrov2  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
26. makarenkopg  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
27. dimonshik  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
28. zelver  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
29. airatzamalov  2.5   1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  0.5 
30. zagrilya2011  2.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
31. dimavoron  2.5   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
32. melnichuk  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
33. kirillkolosov  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
34. stepans  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
35. makarenkoag  1.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5 
36. nadya11  1.5   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
37. alexvin88  1.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
38. terminator33  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact