PlayOK
игры онлайнтурниры
9242 игроков онлайн

турнир #8788395 (шашки)

2021-01-11 19:00 (1:04) - 7р, 3м+2с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. maksvolkov  6.0   1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0 
2. ufa2020  6.0   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0 
3. vekovshchina  5.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
4. angel3  5.0   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0 
5. elizar  5.0   1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.0  1.0 
6. cfhjd25  5.0   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0 
7. asuslenkov  5.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
8. timstig  5.0   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
9. synyavskiyevg  5.0   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
10. makarenkogk  4.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
11. vasilevdaniil  4.5   1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
12. ivanovauly  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
13. marselzlat  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
14. aoz5  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
15. prostokola  4.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0 
16. charlley  4.0   1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0 
17. mishindanila  4.0   1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5  0.0 
18. lisarub  4.0   1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0 
19. vik1968  4.0   1.0  0.5  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0 
20. rubez  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
21. dashamaksi  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
22. vorobyev09  4.0   0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
23. vos1803  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
24. lis2020  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
25. chalovataisia  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
26. synyavskiyily  3.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
27. savva2010  3.5   0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
28. rceruss  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
29. sharonovmax29  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
30. yachmenkov  3.5   0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
31. trenersha  3.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0 
32. tima1971  3.5   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
33. matvei23  3.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
34. dimonshik  3.5   0.0  0.0  0.0  bye  0.5  1.0  1.0 
35. solovieva  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
36. romannpetrov  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
37. melnikovradom  3.0   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
38. makarenkoag  3.0   0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
39. timur243  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
40. antonf  3.0   0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0  1.0 
41. deminaleshka  2.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0 
42. mixaiulovoleg  2.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
43. kononenkoeva  2.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
44. kat1y  2.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
45. vektor7  2.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0 
46. dimavoron  2.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
47. slava09  2.5   0.0  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0 
48. deminaliza  2.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
49. sergeiegorov  2.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
50. makarenkopg  2.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
51. andreyalex  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0 
52. yannurovaamir  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  bye 
53. vanyakotov  1.5   0.0  bye  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0 
54. storozhuki  1.5   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0 
55. artemnemch  1.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact