PlayOK
игры онлайнтурниры
9087 игроков онлайн

турнир #8801045 (шашки 100)

2021-02-02 19:00 (2:21) - 9р, 5м+3с - организатор: stni

# пользователь Σ 123456789
1. maksvolkov  7.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
2. ufa2020  7.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
3. juliak  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
4. fedorovarita  6.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
5. makarenkogk  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0 
6. cca85  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
7. tmmolokar08m  5.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
8. mishindanila  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
9. tanyamarie19  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
10. cfhjd25  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
11. aoz5  5.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
12. davids33  4.5   1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  bye 
13. storozhuki  4.5   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
14. sharonovmax29  4.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
15. makarenkoag  4.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  bye  1.0  1.0 
16. zagrilya2011  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  0.0 
17. antonf  4.0   0.0  bye  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
18. sergeiegorov  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
19. makarenkopg  4.0   0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
20. tanushka  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
21. storozhukv  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  1.0 
22. bistrovasofi  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
23. yachmenkov  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  1.0  0.0 
24. lukiakuriy  2.0   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
25. yachmenkova11  1.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact