PlayOK
игры онлайнтурниры
9010 игроков онлайн

турнир #8808191 (шашки)

2021-02-15 19:00 (2:02) - 7р, 7м+3с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. ufa2020  6.5   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. angel3  5.5   1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0 
3. medvedeva1991  5.5   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
4. razmetov  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
5. makarenkogk  5.0   1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
6. dimaer  5.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
7. cfhjd25  4.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
8. aoz5  4.5   0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
9. vik1968  4.5   1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.5  1.0 
10. evachibizova  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
11. asuslenkov  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
12. synyavskiyevg  4.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
13. lisarub  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5 
14. dashamaksi  4.0   0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  1.0  0.0 
15. charlley  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
16. mishindanila  4.0   0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5 
17. grig7  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
18. marselzlat  4.0   1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0  1.0 
19. paninav2010  4.0   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  1.0 
20. timyr2011  3.5   1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.0  0.0 
21. kakoc5426  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
22. vorobyev09  3.5   0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
23. ballak  3.5   0.5  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5 
24. twg1469  3.5   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
25. rubez  3.5   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
26. maksim343  3.5   0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
27. vasilevdaniil  3.0   0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
28. terminator100  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
29. kat1y  3.0   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
30. stuntman  3.0   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
31. matvei23  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0 
32. kot6  2.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5 
33. makarenkoag  2.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
34. dimavoron  2.5   0.0  0.0  bye  0.5  1.0  0.0  0.0 
35. arseniyk  2.5   0.0  bye  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
36. makarenkopg  2.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
37. zagrilya2011  2.5   0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5 
38. yachmenkov  2.5   0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  bye 
39. markovtseva  2.5   0.0  0.0  0.5  0.0  bye  0.0  1.0 
40. katrin2013  2.5   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  bye  1.0 
41. kirillgamer  2.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
42. romanart  2.0   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0 
43. yachmenkova11  1.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact