PlayOK
игры онлайнтурниры
25789 игроков онлайн

турнир #8938186 (шашки)

2021-11-21 19:00 (2:11) - 10р, 2м+2с, # - организатор: alkand

# пользователь Σ 12345678910
1. romik2001  8.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
2. chernov  8.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
3. againkey  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
4. matvey27  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0 
5. damirvinicius  7.5   1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
6. slowyoungoff  7.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
7. shogin  7.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
8. beluga1976  7.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
9. mazhit1  7.0   1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
10. prihlop  7.0   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
11. smnu  7.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
12. fi1at0ff  7.0   1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
13. proskurin  6.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
14. konyakpleas  6.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0 
15. kovalevskiy  6.5   0.5  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
16. eugene1979  6.5   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
17. ramazonx  6.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
18. andreic  6.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
19. ledyy  6.5   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
20. grigoryan77  6.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
21. anikieievyuri  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
22. gregur  6.0   0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
23. sven13  6.0   1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.0 
24. clean  6.0   1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
25. masterochek23  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
26. rom4uk  6.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
27. maksvolkov  6.0   0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
28. matveyek  6.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
29. digor65  6.0   1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
30. shax68  6.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
31. viverna  6.0   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0 
32. andrea1994  6.0   0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
33. zonenor  6.0   0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
34. fabkid  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
35. ufa2020  5.5   0.5  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
36. kostyan2  5.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5 
37. vlad49  5.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5 
38. denisnaz  5.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
39. dimabat2  5.5   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
40. samandar  5.5   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
41. gringoparty  5.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
42. focusnikc  5.5   0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
43. zhidkov  5.5   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.0 
44. terex1of1  5.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
45. sonik2006  5.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0 
46. avatareng  5.5   0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
47. winx  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
48. olenkazaya  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
49. superl6  5.0   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0 
50. nepobedimij  5.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5 
51. jk1215  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
52. gulyamov  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
53. patagonia07  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
54. vasilevmark  5.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0 
55. igmashk  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0  1.0 
56. a1722  5.0   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5 
57. brisin  5.0   0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
58. bdg1510  5.0   0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
59. stas666  5.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
60. betepah  4.5   0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
61. vitalavvs  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0 
62. angel3  4.5   1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
63. synyavskiyevg  4.5   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
64. tabakarist  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
65. karino4ka  4.5   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.5 
66. anatosik  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
67. terehovki2010  4.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
68. loxem4  4.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
69. hav  4.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
70. ivkinvlad  4.5   0.5  0.0  0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
71. lizat2009  4.5   0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
72. verhmara  4.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0  1.0 
73. shiroglaz  4.5   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.5 
74. valeryfze  4.5   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
75. ivanovauly  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
76. alzin  4.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
77. arena08  4.0   1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.5 
78. sidenkoserega  4.0   1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
79. synyavskiyily  4.0   1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5  0.0  0.0 
80. shakhtar  4.0   1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5 
81. dima046  4.0   0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
82. muhamadsalim  4.0   0.5  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
83. ludasmirnova5  4.0   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
84. mavani  4.0   0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
85. aliy777  4.0   0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  1.0 
86. kroozy09  4.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5  0.5 
87. malgataev  4.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0 
88. aoz5  3.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
89. bebenciukas  3.5   0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
90. nikolay5678  3.5   0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
91. dimaer  3.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
92. marselzlat  3.5   0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
93. cfl159  3.5   0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0 
94. shultinova  3.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
95. vita06  3.5   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
96. oksanavi  3.5   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
97. ribb  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  bye 
98. audra60  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
99. stropali  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
100. dpw6999  2.5   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  -  0.0 
101. alexeys  2.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  -  0.0 
102. garson  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  -  - 
103. mrrent  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  -  -  - 
104. hunter64  1.5   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  -  0.0  - 
105. danilperminov  1.0   bye  0.0  0.0  -  0.0  0.0  0.0  0.0  -  - 
106. dimash23  1.0   0.0  bye  0.0  -  0.0  0.0  -  -  0.0  - 
107. mikzzz  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  -  0.0  -  - 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact