PlayOK
игры онлайн | турниры

15468 игроков онлайн

турнир #8953494 (шашки)

2021-12-28 19:30 (2:31) - 9р, 3м+2с, # - организатор: draughtsua

# пользователь Σ 123456789
1. anikieievyuri  7.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5 
2. lolkek  7.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0 
3. runor  7.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  1.0 
4. unknownboy  7.0   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
5. romik2001  7.0   1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  1.0 
6. 3530  6.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
7. olenkazaya  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
8. yalok  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
9. gringoparty  6.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
10. ufa2020  6.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0 
11. bochkarev  6.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
12. rekejy  6.0   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
13. bobcon  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
14. misom7  5.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
15. denysshkatula  5.5   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.5 
16. matveyek  5.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
17. saskistman  5.5   1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
18. panteleumon3  5.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
19. knittera  5.5   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
20. medkov  5.5   0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
21. wieneu  5.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
22. ldokovroman  5.5   1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
23. oberon7  5.5   0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
24. sokolovdanil  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
25. hav  5.0   1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
26. bdg1510  5.0   0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
27. helenami  5.0   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5 
28. sachek  5.0   0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
29. mara77  5.0   0.5  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
30. olgan  5.0   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
31. andrea1994  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
32. hdn112  4.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0 
33. a1722  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
34. spartak  4.5   0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
35. pasha2007  4.5   0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0 
36. marsianin  4.5   0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
37. lider777  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
38. kornel2  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
39. kotsusami  4.5   1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
40. vik1968  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
41. mironchik  4.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
42. loxem4  4.5   0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
43. limonade  4.0   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
44. bitanga  4.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
45. alex1805  4.0   0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
46. 2553  4.0   0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
47. stropali  4.0   0.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
48. dima046  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
49. vitaly899  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
50. explozio  3.5   1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
51. btf5022  3.5   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
52. kristina91  3.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0 
53. doradura  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
54. sergeys16  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
55. vovaanik  3.5   0.0  0.0  bye  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
56. 1mari  3.0   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
57. pushinka2013  3.0   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
58. wpc7558  3.0   0.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
59. menestys  3.0   0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
60. vity2010  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
61. ludasmirnova5  2.5   1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
62. artemshevchuk  2.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
63. knawse1049  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  - 
64. radzivil  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  bye 
65. aaalyaa  1.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0  -  -  - 
66. molokovaemili  1.0   0.0  0.0  0.0  -  bye  0.0  0.0  -  - 
67. smurfick  1.0   0.0  0.0  -  0.0  -  bye  -  -  - 
68. tsikhanovskiy  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  bye  -  0.0 
69. neponiaty  1.0   0.0  0.0  -  -  0.0  -  -  bye  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact