PlayOK
игры онлайн | турниры

18789 игроков онлайн

турнир #8953495 (шашки 100)

2021-12-29 19:30 (2:37) - 9р, 5м+3с - организатор: draughtsua

# пользователь Σ 123456789
1. anikieievyuri  7.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. 3530  7.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
3. kartman  6.5   1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5 
4. maksvolkov  6.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
5. ufa2020  6.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
6. nastyaarkh  6.5   0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.5 
7. inkognitoua  6.0   1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
8. trofimovivan  6.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
9. bdg1510  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
10. deriglazov  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.5 
11. proskurin  5.5   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
12. lider777  5.5   0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
13. viktoria1989  5.5   1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0 
14. aliiam  5.5   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
15. loxem4  5.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
16. 0l0l0  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.5  0.5 
17. draughtsplayer1  5.0   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
18. dmytroua  5.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
19. panteleumon3  5.0   1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
20. rekejy  5.0   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
21. mishabat  5.0   0.5  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
22. splenderman  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
23. maks007  5.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
24. medkov  4.5   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
25. saskistman  4.5   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
26. a1722  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
27. mavani  4.5   0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
28. matveyek  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5 
29. darina20  4.5   1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0  1.0 
30. orest3  4.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5 
31. shirobokovam  4.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
32. ledyy  4.0   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
33. kirilzhur  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
34. helenami  4.0   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
35. sashakoval  4.0   0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
36. bitanga  4.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
37. artemonashko  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
38. smurfick  4.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.5  1.0  0.5  1.0 
39. misom7  3.5   0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
40. pasha2007  3.5   0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0 
41. olgan  3.5   0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
42. dima046  3.5   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
43. btf5022  3.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
44. nantxmoi  3.5   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  bye  1.0  0.0 
45. mishashtefan  3.0   bye  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
46. marsellsha  3.0   1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  -  bye 
47. molokovaemili  3.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
48. stepsofiaru  2.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0 
49. kornel2  2.0   0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 
50. pushinka2013  2.0   0.0  bye  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
51. mfn785  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  -  - 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact