PlayOK
игры онлайн | турниры

15135 игроков онлайн

турнир #8966398 (шашки)

2022-01-29 19:30 (2:34) - 9р, 3м+2с, # - организатор: draughtsua

# пользователь Σ 123456789
1. anikieievyuri  8.0   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
2. ufa2020  7.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
3. gamer33  7.0   1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
4. konyakpleas  7.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
5. kovalevskiy  7.0   1.0  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
6. anatosik  6.5   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
7. ramazon  6.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
8. dmytroua  6.5   1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
9. valk119  6.5   0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
10. sweetfish  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
11. maksvolkov  6.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
12. dzhamba  6.0   1.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
13. knittera  6.0   0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
14. kolobok  6.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
15. sil  6.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
16. dtmylens  6.0   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
17. denysshkatula  6.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
18. bitanga  6.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0 
19. pgb3188  5.5   1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
20. yuriy3  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
21. bdg1510  5.5   0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.0 
22. superl6  5.5   1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0 
23. chelak64  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
24. ledyy  5.5   0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
25. yaniskander  5.5   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
26. oberon7  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
27. riddik1  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0 
28. olegas1986  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
29. ptnp  5.0   1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5 
30. misom7  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
31. patagonia07  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
32. alzin  5.0   1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
33. loxem4  5.0   0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
34. lider777  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  1.0 
35. oleh1995  5.0   0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5 
36. matveyek  5.0   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
37. blueberry8  5.0   0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
38. skr3315  5.0   0.5  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
39. rekejy  5.0   0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
40. yalok  5.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
41. cca85  5.0   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
42. sergeys16  5.0   0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
43. poretskyil  4.5   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5 
44. synyavskiyevg  4.5   1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5 
45. shakhtar  4.5   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
46. kbc7726  4.5   1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0 
47. petrovich19  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
48. lived4128  4.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0 
49. said09  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
50. marsianin  4.5   1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
51. hdn112  4.5   1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
52. evhen  4.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
53. andrea1994  4.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  0.5 
54. synyavskiyily  4.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0 
55. fedan1975  4.0   0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0 
56. pasha24  4.0   1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  0.0 
57. zovvorla  4.0   1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
58. zero0  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0 
59. mishabat  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
60. alex1805  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
61. btf5022  4.0   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
62. igmashk  4.0   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
63. nikfedorov  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
64. aoz5  4.0   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
65. tymurzolotar  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  1.0  0.0 
66. nykitgeraskin  4.0   0.0  0.0  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0 
67. lerayezhova  4.0   0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0 
68. asuslenkov  3.5   0.5  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
69. irka2  3.5   0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
70. lyt68  3.5   0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
71. kirilzhur  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
72. ajhev  3.5   0.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
73. werty996  3.5   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
74. azamat0906  3.5   0.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
75. dima046  3.5   0.0  0.5  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
76. kornel2  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
77. kamila0404  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
78. zanelea  3.0   0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
79. roma1402  3.0   0.5  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
80. stropali  3.0   0.0  0.5  0.5  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0 
81. filentus  3.0   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
82. bricskos  3.0   0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.5 
83. wpc7558  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
84. gertpley  3.0   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
85. mvelieva  3.0   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
86. annakosareva  2.5   0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
87. menestys  2.5   0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
88. brawl  2.5   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
89. lev10  2.0   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  - 
90. audra60  1.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  - 
91. ifirbi1  1.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  -  0.0  - 
92. niras  0.0   0.0  0.0  0.0  -  0.0  -  0.0  -  0.0 
93. janiss  0.0   0.0  0.0  0.0  -  0.0  0.0  -  -  - 
94. ganopolskid  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -  -  -  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact