PlayOK
игры онлайн | турниры

17478 игроков онлайн

турнир #9030986 (шашки)

2022-08-13 14:00 (1:20) - 9р, 3м+2с - организатор: speedstar88

# пользователь Σ 123456789
1. psa82  7.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
2. viktorgab  7.0   0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
3. alexeigr  6.5   1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
4. zakhar2  6.0   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
5. timakononov  6.0   0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
6. tata1188  6.0   0.5  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
7. osipovaleksei  5.0   0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
8. kostanik63  5.0   0.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  0.0  1.0 
9. mchs57  5.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0 
10. motryonashar  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0 
11. lidia2022  4.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0 
12. sofron  4.5   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5 
13. pavlina51  4.5   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
14. mariatremyak  4.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
15. niksmirnikov  4.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
16. markovaleksei  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
17. sergey1957  4.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
18. emayn  4.0   0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
19. volkov2014  4.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
20. hondol  4.0   1.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
21. vap  1.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  -  -  -  0.0 
22. gavril1945  1.0   0.0  0.0  1.0  0.0  -  0.0  0.0  -  0.0 
23. vervil1984  0.0   0.0  0.0  0.0  -  -  -  0.0  0.0  0.0 
24. sandaara1  0.0   0.0  0.0  0.0  -  0.0  0.0  -  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact