PlayOK
オンラインゲーム | 大会
8792 選手

大会 #9117266 (バックギャモン)

2023-06-24 21:30 (1:07) - 7r, 2分/12, 1 - 主催者: inbc1point

# ユーザー Σ 1234567
1. cc44  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
2. johnnysloans  6.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
3. ipetani  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
4. yosyam  5.0   bye  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
5. everyroad  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
6. martial  4.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
7. kaoru6  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
8. buttersjp  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
9. noni2020  4.0   0.0  0.0  bye  1.0  0.0  1.0  1.0 
10. abramburica31  3.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
11. 01tpate  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
12. heigon  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
13. kostova8864  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0 
14. oshioshi  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0 
15. llnonll  2.0   0.0  bye  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
16. tibi52  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye 
17. nksplit2  2.0   0.0  0.0  0.0  bye  1.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact