PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 15511

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1533) lojë tavëlle (933)
damë (212) reversi (104)
dogergjik (12) kock (517)
domino (346) loja e ketit (214)
gomoki (152) shko (193)
zemrat (383) zhol (131)
zemër me bisht (318)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  English   hyrja


feedback | privacy | contact   kurnik