PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 16346

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1601) lojë tavëlle (930)
damë (484) reversi (61)
dogergjik (10) kock (676)
domino (547) loja e ketit (287)
gomoki (76) shko (175)
zemrat (539) zhol (203)
zemër me bisht (614)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  English   hyrja


feedback | privacy | contact   kurnik