PlayOK
lojra drejtpërdrejtë | turnet

lojtarët: 20776

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1988)lojë tavëlle (1130)
damë (450)reversi (104)
dogergjik (15)kock (746)
domino (506)loja e ketit (324)
gomoki (157)shko (251)
zemrat (590)zhol (261)
zemër me bisht (547)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  English   hyrja


feedback | privacy | contact