PlayOK
lojra drejtpërdrejtë | turnet

lojtarët: 16671

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1577)lojë tavëlle (992)
damë (312)reversi (107)
dogergjik (6)kock (515)
domino (359)loja e ketit (226)
gomoki (130)shko (224)
zemrat (434)zhol (171)
zemër me bisht (393)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  English   hyrja


feedback | privacy | contact