PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 9485

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (735) lojë tavëlle (559)
damë (178) reversi (86)
dogergjik (0) kock (313)
domino (278) loja e ketit (83)
gomoki (80) shko (303)
zemrat (275) zhol (113)
zemër me bisht (343)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik