PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 22137

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2303) lojë tavëlle (1023)
damë (617) reversi (71)
dogergjik (11) kock (882)
domino (680) loja e ketit (376)
gomoki (118) shko (230)
zemrat (664) zhol (269)
zemër me bisht (776)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik